telefon QR

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica ,

ul. Spółdzielcza nr 6, 28-400 Pińczów

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica W PIŃCZOWIE

Nazwa i adres jednostki:

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

 ul. Spółdzielcza 6

 28-400 Pińczów

 Określenie stanowiska urzędniczego:

 Główny księgowy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica ul. Spółdzielcza nr 6, 28-400 Pińczów

 Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. Posiada nieposzlakowaną opinię;
 5. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
 6. Spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości

- ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną o kierunku rachunkowość i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości

- jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

 Wymagania dodatkowe:

 • znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy i systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku VAT.
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • znajomość obsługi programów finansowo-księgowych ProKomp (Księgowość, Płace), SJO Bestia, PŁATNIK, GUS, MS Office Word, Excel - sprawozdawczość finansowa, obsługa bankowości elektronicznej,
 • znajomość zasad rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
 • znajomość przepisów ZUS,
 • znajomość zasad sporządzania sprawozdań  budżetowych i finansowych,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • komunikatywność, dyskrecja, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność , sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres.
 • obsługa finansowo-księgowa Zespołu (budżet i fundusz socjalny)
 • sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzonych dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
 • uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w ustawowych terminach,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i analiz,
 • obsługa płacowa,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo- księgowych,
 • prowadzenie i rozliczanie ZFŚS,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub  przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji głównego księgowego.
 • Preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub w jednostkach budżetowych,

       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku (w szczególności)

 • odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy – 3/4 etatu (30 godzin tygodniowo)
 2. praca przy monitorze komputerowym do 4 godzin dziennie
 3. oświetlenie mieszane
 4. praca umysłowa
 5. istnieje potrzeba przemieszczania się po schodach

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w lipcu 2019r. jest niższy niż 6%.

 • Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 5. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
 6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,
 7. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, ( wg wzoru – załącznik Nr 1),
 8. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru-       załącznik Nr 2 ),
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 10. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ( wg wzoru – załącznik Nr 3,)
 11. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, 
 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 922) oraz przyjęciu do wiadomości ,   iż dokumenty , które nie będą podlegały dalszemu procesowi rekrutacji zostaną zniszczone, ( wg wzoru – załącznik Nr 4),

Miejsce i termin składania dokumentów

Składane dokumenty, takie jak list motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy, oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym czytelnym podpisem i muszą być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r, poz. 902 z późn. Zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie przy ul. Spółdzielczej nr 6  w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie” umieszczonym na kopercie,lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2019r. w godz. 8.00 do 15.00. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 10.10.2019r. do godz.15:00 (decyduje data wpływu do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie). Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjne zniszczone.

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie przy ul. Spółdzielczej nr 6 w dniu 11 października 2019 r. o godz.1000

Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzicie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie przy ul. Spółdzielczej nr 6 oraz na stronie www.zszpinczow.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 357 30 00.

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest przeprowadzana dwuetapowo i obejmuje :

I  etap  -  kwalifikacja  formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności  
i spełnienia wymagań formalnych.

II etap  - kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną   z  komisją  konkursową,    powołaną    przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Pińczowie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.                                                 

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.

Wszelkie informacje o naborze oraz wyniki będą umieszczone za stronie internetowej Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie www.zszpinczow.pl

i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie.

Informacje dotyczące danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Pińczowie28-300, ul. Spółdzielcza nr 6, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 1. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z wnioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Dane osobowe, przetwarzane są w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia 2016/679 tzw. RODO) oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa ( art. 6 ust 1 lit c Rozporządzenia 2016/679 tzw. RODO), ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm).
 3. Osobie , której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.
 4. Osoba której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, informacji o odbiorcach innych niż Administrator Danych Osobowych, a jeśli dane osobowe nie pochodzą od jej samej, ma prawo uzyskać informacje dotyczące źródła tych danych.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. ma również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Złożenie żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych dokonanego przed złożeniem żądania lub wniesieniem sprzeciwu.
 6. Złożenie żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w postepowaniu rekrutacyjnym/ konkursowym.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, tj.: nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru/konkursu (art. 15 ust 3 Ustawy o pracownikach samorządowych tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.).
 9. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 10. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

                                                                                 WICEDYREKTOR

                                                                                KRZYSZTOF KONIUSZ

 

Załącznik Nr 1

Regulamin naboru na stanowisko Głównego Księgowego w ZSZ

 

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
maj 2021
pwścpsn
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
1569076
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Do zeszłego tyg.
W tym miesiącu
W zeszłym m-cu
Wszystkie dni
127
617
2204
1564244
6243
12528
1569076

Your IP: 3.238.96.184
Server Time: 2021-05-14 05:59:22
Visitors Counter
Dzisiaj jest
Piątek
14 maja 2021
Imieniny obchodzą
Bonifacy, Bończa, Dobiesław, Jeremiasz, Jeremi, Wiktor, Wiktoriusz
Do końca roku zostało
232 dni

logo cke

odnośnik,jpg

 
Powered by Joomla!®. Developed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.

J.H. zszpinczow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.