telefon QR

Harmonogram oraz sale Matura 2016

 

MATURA 2016- Sale, w których będą się odbywać egzaminy

Egzaminy maturalne pisemne odbędą się w salach:

Język polski PP (49)                    4.05.(środa) godz.9.00

Sala nr 1 (TM1)?(49):  

                                 ? kl. 4TM/4TP (7)

                                 - kl. 4TI (16)

                                 - kl. 4TB (14)

                                 - kl.4TG (6)

                                 - kl.4TZ (6)

Sala nr 2 ?  (17):

                                TM1 ? kl. 4TO (7)

                                TM2    -  kl. 4TE (7)

                                TM1-1 (3) ? ubiegłoroczni absolwenci

Język polski  PR (1)                    4.05.(środa) godz.14.00

Sala nr 3 (TM1)?(1):  

Matematyka PP (92)                  5.05.(czwartek) godz.9.00

Sala nr 1 (TM1)?(63):

                                   kl. 4TM/4TP (7)

                                   kl. 4TI (16)

                                   kl. 4TB (14)

                                   kl.4TG (6)

                                   kl. 4TZ (6)

                                   kl. 4TO (7)

                                   TM2 - kl.4TE (7)

 Sala nr 2 ?  (29):

                               TM1-1 (24) - ubiegłoroczni absolwenci

                               TM2-1(5)- ubiegłoroczni absolwenci

Język angielski (84)                6.05. (piatek) godz.9.00

Sala nr 1 (TM1)-(44):

                              kl. 4TM/4TP (7)

                              kl. 4TI (16)

                              kl. 4TB (14)

                              kl. 4TO (7)

Sala nr 2 ?  (24):    

                            TM1-1 (18)? ubiegłoroczni absolwenci

                            TM2-1 (6) ? ubiegłoroczni absolwenci

Sala nr 3 ?          TM 1 (16):     

                            TM1: 

                               kl. 4TG (5)

                               kl. 4TZ (5)

                        TM2:

                              kl. 4TE (6)

Język angielski PR (10)                  6.05.(piątek) godz.14.00

Sala nr 3 ? TM 1(10):

                           kl. 4TI (5)

                           kl.4TB (2)

                           kl.4TG (1)

                           kl.4TZ (1)

                           kl. 4TO (1)

 Matematyka PR(10)                       9.05. (poniedziałek) godz.9.00

Sala nr 3 (TM1) TM 1(10):

                            kl.4TP (1)

                            kl. 4TI (2)

                            kl.4TB (5)

                            kl.4TG (1)

                            kl. 4TZ (1)

WOS PP/PR (7)                                   10.05. (wtorek) godz.9.00

Sala nr 3 - TM 1 (6)

                           kl.4TP(2)

                           kl.4TB (1)

                           kl.4TZ (3)

                           TM2-1 (1) PP - ubiegłoroczny absolwent

Biologia  PR (3)                              11.05.(środa) godz.9.00  

                              TM1- kl.4TB (2)

                              kl.4TZ (1)

Sala nr 3

                              TM1-1 (1

 Język niemiecki (2)                        12.05.(czwartek) godz.9.00

Sala nr 3:

                              TM1 (2):

                              kl. 4TG (1)

                              kl. 4TZ (1)

Geografia  PR (28)                              13.05.(piątek) godz. 14.00

Sala nr 2

                            TM 1 (21):

                            kl. 4TI (9)

                            4TG (6)

                            4TO(6)

                            TM 2 (7):

                            kl. 4TE (7)

Fizyka PR (8)                                         16.05.(poniedziałek) godz. 9.00

                           TM1 -

                           kl.4TM/4TP (4)

                           kl.4TI (3)

                           kl.4TZ (1)

Sala nr 3

Historia PP/PR (6)                                 17.05.(wtorek) godz. 9.00

                          PR -TM1 - kl.4TB (5)

                          PP- TM2-1 -ubiegłoroczny absolwent (1)

Sala nr 3  

Informatyka PR TM1 - kl.4TI (1)                       17.05.(wtorek) godz.14.00

Sala nr 4

Język włoski TM2 - kl.4TE(1)                              23.05.(poniedziałek) godz.9.00

Sala nr 3

 SALE:  

1- sala gimnastyczna

2 ? świetlica

3 ? pracownia nr 15A

4 ? pracownia nr 29

                                                                                              

Ustne egzaminy maturalne dla ubiegłorocznych absolwentów odbędą się:

Język polski - 9.05.2015 (poniedziałek) o godz.12.00  ? absolwent Technikum Nr 1(1)

Język angielski ? 10.05.2015 (wtorek) o godz. 13.00?  Technikum Nr 1(2)

 

Opłaty za egzamin maturalny w sesji wiosennej 2016 r.

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla

b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

 

2. ?Kolejny raz?, o którym mowa w pkt. 1., oznacza ?kolejny rok?. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

 

3. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

 

4. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt. 20.1., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 7 lutego 2016 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

Wpłat należy dokonywać na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

 

5. Opłata, o której mowa w pkt. 1.? 4., nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

 

6. Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 7 lutego 2016 r. (załącznik 26a).

7. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której mowa w pkt. 1., osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz § 1 ust. 2 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (DzU z 2012 r., poz. 959), tj. 574,00 zł netto (do 31 października 2015 r.) / 674,00 zł netto (od 1 listopada 2015 r.) (załącznik 26b).

 

8. Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w pkt. 20.7., składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 31 grudnia 2015 r. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (np. oświadczenie o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku).

 

9. Opłaty można wnosić po 1 stycznia 2016 r.

Wpłat należy dokonywać na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym  

w dniu 25 sierpnia (wtorek) 2015 r. o godzinie 9.00 

Przedmiot / czas trwania

Szkoła

Numer sali

Zespół Nadzorujący

   

1- świetlica

1.Dygoń Ewa - przew.
2.Placek Margareta             3.Opis Katarzyna (LO)             

Matematyka / 170 min.

T1, T2

   

Język angielski / 120 min.

T1, T2

 2- s.11

1.Równicka-Wójcik Anna ?przew.
2.Marzec Justyna
3.Marszalik Krzysztof (LO)                  

     

 

Nauczyciele oddelegowani do innych szkół:

LO Pińczów:

1.Makselan Artur

2.Młyńczak Jarosław

3.Lis Beata

 Awans Pińczów:

1.Kędzierski Stanisław

2.Kręcisz Krzysztof

ZSCKR Chroberz:

1.Rusak Marcin

2.Wieczorek Leszek

3.Wierzba Bogusław

 

Ważne informacje dla maturzystów

Ważne informacje dla maturzystów

Harmonogram egzaminów

Przybory niezbędne

 

MATURA 2015- Sale w których będą się odbywać egzaminy

Egzaminy maturalne pisemne odbędą się w salach:

Język polski (76)                    4.05.(poniedziałek) godz.9.00

Sala nr 1 (TM1)?(54):

                           - LP (1) ? ubiegłoroczny absolwent (pierwszy raz)

                           - LP-1 (1) ? ubiegłoroczny absolwent

                           - TM 1 (52):

                                 ? kl. 4TM (5)

                                 - kl. 4TI (9)

                                 - kl. 4TB (16)

                                 - kl.4TG (8)

                                 - kl.4TZ (8)

                              - 4F (3) ? ubiegłoroczni absolwenci (pierwszy raz)

                              - TM1-1 (3) ?ubiegłoroczni absolwenci

Sala nr 2 ? TM 2 (22):

                                    ? kl. 4TH (9)

                                     -  kl. 4TE (12)

                                     - 4C (1) ? ubiegłoroczny absolwent

Matematyka (116)                  5.05.(wtorek) godz.9.00

Sala nr 1 (TM1)?(54):

                                - kl. 4TM (5)

                                   - kl. 4TI (9)

                                   - kl. 4TB (16)

                              - 4 F (3) ? ubiegłoroczni absolwenci(pierwszy raz)

                              - TM1-1 (21) ?ubiegłoroczni absolwenci

 Sala nr 2 ? TM2 (27):

                                  - kl. 4TH (9)

                                  - kl. 4TE (12)  

                               - 4C (1) ? ubiegłoroczny absolwent(pierwszy raz)

                               -TM2-1(5)- ubiegłoroczni absolwenci

Sala nr 3- TM1 (16):

                                - kl.4TG(8)

                                 -kl.4TZ (8)

Sala nr 4 ?TM1-1(19):

                     - LP (1) ? ubiegłoroczny absolwent (pierwszy raz)

                      -LP (18) ? ubiegłoroczni absolwenci

Język angielski (86)                6.05. (środa) godz.9.00

Sala nr 1 (TM1)-(36):

                   - LP (1) ? ubiegłoroczny absolwent (pierwszy raz)

                    ? LP-1 (7)-ubiegłoroczni absolwenci

                   - TM 1 (28):

                            - kl. 4TM (5)

                            - kl. 4TI (9)

                            - kl. 4TB (14)

Sala nr 2 ? TM 2 (20):     

                                - kl. 4TH (8)

                               -  kl. 4TE (8)

                               - 4C (1) ? ubiegłoroczny absolwent(pierwszy raz)

                              - TM2-1 (3) ? ubiegłoroczni absolwenci

Sala nr 3 ? TM 1 (16):     

                                - kl.4TG(8)

                                 -kl.4TZ (8)

Sala nr 4 ?TM1-1(14):

                     - 4F (3) ? ubiegłoroczny absolwent (pierwszy raz)

                      -TM1-1 (11) ? ubiegłoroczni absolwenci

Język angielski PR (4)                  6.05.(środa) godz.14.00

Sala nr 3 ? TM 1(4):

                          ? kl.4TG (3)

                           -TM1-1(1)-ubiegłoroczny absolwent (pierwszy raz)

Język polski PR (1)                  7.05.(czwartek) godz.9.00

Sala nr 3 ? TM 1

                            ? kl.4TG (1)

Biologia (2)                              7.05.(czwartek) godz.14.00  

Sala nr 3 -LP-1 (1) ? ubiegłoroczny absolwent

                  - TM1-1 (1) ?ubiegłoroczny absolwent

 Matematyka PR(3)                       8.05. (piątek) godz.9.00

Sala nr 3 (TM1)

                             -kl.4TG(2)

                             - TM1-1 (1) ?ubiegłoroczny absolwent

WOS (1)                                           8.05. (piątek) godz.14.00

Sala nr 3 - TM 1 (1) ? kl. 4TG (1)

 Język niemiecki (8)                        12.05.(wtorek) godz.9.00

Sala nr 3:

                - TM1 (2):

                            ? kl. 4TB (2)

                 - TM2 (6):

                            ?kl. 4TH (4)

                             -kl.4TE (1)

                             -TM2-1(1)-ubiegłoroczny absolwent

Geografia (13)

Sala nr 3

                   - TM 1 (10):

                                -kl.4TM(3)

                                ? kl. 4TI (1)

                                - 4TB (2)

                                 - 4TG (1)

                                  -4TZ(1)

                                  -4F(1)-ubiegłoroczny absolwent (pierwszy raz)

                                  -TM1-1(1)-ubiegłoroczny absolwent

                      - TM 2 (3):

                                 - kl. 4TE (3)

                                                                                      SALE:  

                                                                                              1- sala gimnastyczna

                                                                                              2 ? świetlica

                                                                                              3 ? pracownia nr 15A

                                                                                              4 ? pracownia nr 15

                                                                                              

Ustne egzaminy maturalne dla ubiegłorocznych absolwentów odbędą się:

Język polski

- 7.05.2015 (czwartek) o godz.12.00  ? absolwent Technikum Nr 2(1)

-11.05.(poniedziałek) o godz.12.00  ? absolwenci Technikum Nr 1(4)i Liceum Profilowanego (1)

 Język angielski ? 8.05.2015 (piątek) o godz. 13.00? absolwenci Liceum Profilowanego(1), Technikum Nr 1(5), Technikum Nr 2(1)

 

Nowy Egzamin Maturalny od 2015

Przybornik maturzysty 2014

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lutego 2014 r. w sprawie
materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2014 r. 

 

 

Czytaj więcej: Przybornik maturzysty 2014

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
czerwiec 2019
pwścpsn
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1245938
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Do zeszłego tyg.
W tym miesiącu
W zeszłym m-cu
Wszystkie dni
260
329
1348
1241467
7659
12336
1245938

Your IP: 54.210.158.163
Server Time: 2019-06-20 21:59:57
Visitors Counter
Dzisiaj jest
Czwartek
20 czerwca 2019
Imieniny obchodzą
Bogna, Bogumiła, Bożena, Florentyna, Franciszek, Michał, Rafał, Rafaela, Sylwery
Do końca roku zostało
195 dni

logo cke

odnośnik,jpg
Powered by Joomla!®. Developed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.

J.H. ? zszpinczow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.