telefon QR

Harmonogram oraz sale Matura 2016

 

MATURA 2016- Sale, w których będą się odbywać egzaminy

Egzaminy maturalne pisemne odbędą się w salach:

Język polski PP (49)                    4.05.(środa) godz.9.00

Sala nr 1 (TM1)?(49):  

                                 ? kl. 4TM/4TP (7)

                                 - kl. 4TI (16)

                                 - kl. 4TB (14)

                                 - kl.4TG (6)

                                 - kl.4TZ (6)

Sala nr 2 ?  (17):

                                TM1 ? kl. 4TO (7)

                                TM2    -  kl. 4TE (7)

                                TM1-1 (3) ? ubiegłoroczni absolwenci

Język polski  PR (1)                    4.05.(środa) godz.14.00

Sala nr 3 (TM1)?(1):  

Matematyka PP (92)                  5.05.(czwartek) godz.9.00

Sala nr 1 (TM1)?(63):

                                   kl. 4TM/4TP (7)

                                   kl. 4TI (16)

                                   kl. 4TB (14)

                                   kl.4TG (6)

                                   kl. 4TZ (6)

                                   kl. 4TO (7)

                                   TM2 - kl.4TE (7)

 Sala nr 2 ?  (29):

                               TM1-1 (24) - ubiegłoroczni absolwenci

                               TM2-1(5)- ubiegłoroczni absolwenci

Język angielski (84)                6.05. (piatek) godz.9.00

Sala nr 1 (TM1)-(44):

                              kl. 4TM/4TP (7)

                              kl. 4TI (16)

                              kl. 4TB (14)

                              kl. 4TO (7)

Sala nr 2 ?  (24):    

                            TM1-1 (18)? ubiegłoroczni absolwenci

                            TM2-1 (6) ? ubiegłoroczni absolwenci

Sala nr 3 ?          TM 1 (16):     

                            TM1: 

                               kl. 4TG (5)

                               kl. 4TZ (5)

                        TM2:

                              kl. 4TE (6)

Język angielski PR (10)                  6.05.(piątek) godz.14.00

Sala nr 3 ? TM 1(10):

                           kl. 4TI (5)

                           kl.4TB (2)

                           kl.4TG (1)

                           kl.4TZ (1)

                           kl. 4TO (1)

 Matematyka PR(10)                       9.05. (poniedziałek) godz.9.00

Sala nr 3 (TM1) TM 1(10):

                            kl.4TP (1)

                            kl. 4TI (2)

                            kl.4TB (5)

                            kl.4TG (1)

                            kl. 4TZ (1)

WOS PP/PR (7)                                   10.05. (wtorek) godz.9.00

Sala nr 3 - TM 1 (6)

                           kl.4TP(2)

                           kl.4TB (1)

                           kl.4TZ (3)

                           TM2-1 (1) PP - ubiegłoroczny absolwent

Biologia  PR (3)                              11.05.(środa) godz.9.00  

                              TM1- kl.4TB (2)

                              kl.4TZ (1)

Sala nr 3

                              TM1-1 (1

 Język niemiecki (2)                        12.05.(czwartek) godz.9.00

Sala nr 3:

                              TM1 (2):

                              kl. 4TG (1)

                              kl. 4TZ (1)

Geografia  PR (28)                              13.05.(piątek) godz. 14.00

Sala nr 2

                            TM 1 (21):

                            kl. 4TI (9)

                            4TG (6)

                            4TO(6)

                            TM 2 (7):

                            kl. 4TE (7)

Fizyka PR (8)                                         16.05.(poniedziałek) godz. 9.00

                           TM1 -

                           kl.4TM/4TP (4)

                           kl.4TI (3)

                           kl.4TZ (1)

Sala nr 3

Historia PP/PR (6)                                 17.05.(wtorek) godz. 9.00

                          PR -TM1 - kl.4TB (5)

                          PP- TM2-1 -ubiegłoroczny absolwent (1)

Sala nr 3  

Informatyka PR TM1 - kl.4TI (1)                       17.05.(wtorek) godz.14.00

Sala nr 4

Język włoski TM2 - kl.4TE(1)                              23.05.(poniedziałek) godz.9.00

Sala nr 3

 SALE:  

1- sala gimnastyczna

2 ? świetlica

3 ? pracownia nr 15A

4 ? pracownia nr 29

                                                                                              

Ustne egzaminy maturalne dla ubiegłorocznych absolwentów odbędą się:

Język polski - 9.05.2015 (poniedziałek) o godz.12.00  ? absolwent Technikum Nr 1(1)

Język angielski ? 10.05.2015 (wtorek) o godz. 13.00?  Technikum Nr 1(2)

 

Opłaty za egzamin maturalny w sesji wiosennej 2016 r.

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla

b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

 

2. ?Kolejny raz?, o którym mowa w pkt. 1., oznacza ?kolejny rok?. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

 

3. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

 

4. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt. 20.1., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 7 lutego 2016 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

Wpłat należy dokonywać na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

 

5. Opłata, o której mowa w pkt. 1.? 4., nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

 

6. Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 7 lutego 2016 r. (załącznik 26a).

7. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której mowa w pkt. 1., osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz § 1 ust. 2 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (DzU z 2012 r., poz. 959), tj. 574,00 zł netto (do 31 października 2015 r.) / 674,00 zł netto (od 1 listopada 2015 r.) (załącznik 26b).

 

8. Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w pkt. 20.7., składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 31 grudnia 2015 r. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (np. oświadczenie o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku).

 

9. Opłaty można wnosić po 1 stycznia 2016 r.

Wpłat należy dokonywać na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym  

w dniu 25 sierpnia (wtorek) 2015 r. o godzinie 9.00 

Przedmiot / czas trwania

Szkoła

Numer sali

Zespół Nadzorujący

   

1- świetlica

1.Dygoń Ewa - przew.
2.Placek Margareta             3.Opis Katarzyna (LO)             

Matematyka / 170 min.

T1, T2

   

Język angielski / 120 min.

T1, T2

 2- s.11

1.Równicka-Wójcik Anna ?przew.
2.Marzec Justyna
3.Marszalik Krzysztof (LO)                  

     

 

Nauczyciele oddelegowani do innych szkół:

LO Pińczów:

1.Makselan Artur

2.Młyńczak Jarosław

3.Lis Beata

 Awans Pińczów:

1.Kędzierski Stanisław

2.Kręcisz Krzysztof

ZSCKR Chroberz:

1.Rusak Marcin

2.Wieczorek Leszek

3.Wierzba Bogusław

 

Ważne informacje dla maturzystów

Ważne informacje dla maturzystów

Harmonogram egzaminów

Przybory niezbędne

 

MATURA 2015- Sale w których będą się odbywać egzaminy

Egzaminy maturalne pisemne odbędą się w salach:

Język polski (76)                    4.05.(poniedziałek) godz.9.00

Sala nr 1 (TM1)?(54):

                           - LP (1) ? ubiegłoroczny absolwent (pierwszy raz)

                           - LP-1 (1) ? ubiegłoroczny absolwent

                           - TM 1 (52):

                                 ? kl. 4TM (5)

                                 - kl. 4TI (9)

                                 - kl. 4TB (16)

                                 - kl.4TG (8)

                                 - kl.4TZ (8)

                              - 4F (3) ? ubiegłoroczni absolwenci (pierwszy raz)

                              - TM1-1 (3) ?ubiegłoroczni absolwenci

Sala nr 2 ? TM 2 (22):

                                    ? kl. 4TH (9)

                                     -  kl. 4TE (12)

                                     - 4C (1) ? ubiegłoroczny absolwent

Matematyka (116)                  5.05.(wtorek) godz.9.00

Sala nr 1 (TM1)?(54):

                                - kl. 4TM (5)

                                   - kl. 4TI (9)

                                   - kl. 4TB (16)

                              - 4 F (3) ? ubiegłoroczni absolwenci(pierwszy raz)

                              - TM1-1 (21) ?ubiegłoroczni absolwenci

 Sala nr 2 ? TM2 (27):

                                  - kl. 4TH (9)

                                  - kl. 4TE (12)  

                               - 4C (1) ? ubiegłoroczny absolwent(pierwszy raz)

                               -TM2-1(5)- ubiegłoroczni absolwenci

Sala nr 3- TM1 (16):

                                - kl.4TG(8)

                                 -kl.4TZ (8)

Sala nr 4 ?TM1-1(19):

                     - LP (1) ? ubiegłoroczny absolwent (pierwszy raz)

                      -LP (18) ? ubiegłoroczni absolwenci

Język angielski (86)                6.05. (środa) godz.9.00

Sala nr 1 (TM1)-(36):

                   - LP (1) ? ubiegłoroczny absolwent (pierwszy raz)

                    ? LP-1 (7)-ubiegłoroczni absolwenci

                   - TM 1 (28):

                            - kl. 4TM (5)

                            - kl. 4TI (9)

                            - kl. 4TB (14)

Sala nr 2 ? TM 2 (20):     

                                - kl. 4TH (8)

                               -  kl. 4TE (8)

                               - 4C (1) ? ubiegłoroczny absolwent(pierwszy raz)

                              - TM2-1 (3) ? ubiegłoroczni absolwenci

Sala nr 3 ? TM 1 (16):     

                                - kl.4TG(8)

                                 -kl.4TZ (8)

Sala nr 4 ?TM1-1(14):

                     - 4F (3) ? ubiegłoroczny absolwent (pierwszy raz)

                      -TM1-1 (11) ? ubiegłoroczni absolwenci

Język angielski PR (4)                  6.05.(środa) godz.14.00

Sala nr 3 ? TM 1(4):

                          ? kl.4TG (3)

                           -TM1-1(1)-ubiegłoroczny absolwent (pierwszy raz)

Język polski PR (1)                  7.05.(czwartek) godz.9.00

Sala nr 3 ? TM 1

                            ? kl.4TG (1)

Biologia (2)                              7.05.(czwartek) godz.14.00  

Sala nr 3 -LP-1 (1) ? ubiegłoroczny absolwent

                  - TM1-1 (1) ?ubiegłoroczny absolwent

 Matematyka PR(3)                       8.05. (piątek) godz.9.00

Sala nr 3 (TM1)

                             -kl.4TG(2)

                             - TM1-1 (1) ?ubiegłoroczny absolwent

WOS (1)                                           8.05. (piątek) godz.14.00

Sala nr 3 - TM 1 (1) ? kl. 4TG (1)

 Język niemiecki (8)                        12.05.(wtorek) godz.9.00

Sala nr 3:

                - TM1 (2):

                            ? kl. 4TB (2)

                 - TM2 (6):

                            ?kl. 4TH (4)

                             -kl.4TE (1)

                             -TM2-1(1)-ubiegłoroczny absolwent

Geografia (13)

Sala nr 3

                   - TM 1 (10):

                                -kl.4TM(3)

                                ? kl. 4TI (1)

                                - 4TB (2)

                                 - 4TG (1)

                                  -4TZ(1)

                                  -4F(1)-ubiegłoroczny absolwent (pierwszy raz)

                                  -TM1-1(1)-ubiegłoroczny absolwent

                      - TM 2 (3):

                                 - kl. 4TE (3)

                                                                                      SALE:  

                                                                                              1- sala gimnastyczna

                                                                                              2 ? świetlica

                                                                                              3 ? pracownia nr 15A

                                                                                              4 ? pracownia nr 15

                                                                                              

Ustne egzaminy maturalne dla ubiegłorocznych absolwentów odbędą się:

Język polski

- 7.05.2015 (czwartek) o godz.12.00  ? absolwent Technikum Nr 2(1)

-11.05.(poniedziałek) o godz.12.00  ? absolwenci Technikum Nr 1(4)i Liceum Profilowanego (1)

 Język angielski ? 8.05.2015 (piątek) o godz. 13.00? absolwenci Liceum Profilowanego(1), Technikum Nr 1(5), Technikum Nr 2(1)

 

Nowy Egzamin Maturalny od 2015

Przybornik maturzysty 2014

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lutego 2014 r. w sprawie
materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2014 r. 

 

 

Czytaj więcej: Przybornik maturzysty 2014

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
kwiecień 2020
pwścpsn
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
1381764
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Do zeszłego tyg.
W tym miesiącu
W zeszłym m-cu
Wszystkie dni
114
486
600
1376012
2837
23609
1381764

Your IP: 3.233.239.102
Server Time: 2020-04-07 05:13:27
Visitors Counter
Dzisiaj jest
Wtorek
7 kwietnia 2020
Imieniny obchodzą
Donat, Donata, Epifaniusz, Hegezyp, Herman, Przecław, Rufin
Do końca roku zostało
269 dni

logo cke

odnośnik,jpg
Powered by Joomla!®. Developed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.

J.H. zszpinczow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.