telefon QR

Doskonalenie zawodowe

wielkość:

 

 

LEONARDO DA VINCI VETPRO (Wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe)

PROJEKT ?Doskonalenie zawodowe poprzez wymianę doświadczeń?

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych                                                                                

im. Stanisława Staszica

w Pińczowie

                                         

 Nauczyciele Staszica w Stafford College

Zespół Szkół Zawodowych  im. St. Staszica w Pińczowie jako instytucja wnioskująca przygotował i zrealizował projekt, którego celem jest zdobywanie i wymiana doświadczeń 
w zakresie organizowania pracy szkoły, kształcenia zawodowego i certyfikowania cząstkowych umiejętności zawodowych w Unii Europejskiej. Projekt VETPRO pt "Doskonalenie zawodowe poprzez wymianę doświadczeń" powstał w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" i został zaakceptowany w konkursie w 2012 roku. Jego celami było:

?  poznanie brytyjskiego systemu szkolnictwa zawodowego,

?  organizacji zewnętrznych egzaminów zawodowych i praktyk,

?  systemu organizacji praktyk zawodowych,

?  zakresu treści programowych przedmiotów zawodowych,

?  siatki godzin przedmiotów zawodowych,

?  losów absolwentów szkół zawodowych,

?  bazy materialnej szkół (środki dydaktyczne, wyposażenie szkół),

?  realiów życia rodziny angielskiej, kultury i obyczajów Wielkiej Brytanii

?  poszerzenie kompetencji językowych.

Wyjazd poprzedzony został 100 godzinnym kursem przygotowawczym obejmującym wiedzę 
z zakresu kultury, geografii, historii, gospodarki, państwowości i szkolnictwa (30 godzin); naukę języka angielskiego z uwzględnieniem słownictwa i frazeologii z życia codziennego (35 godzin) oraz słownictwa i frazeologii z zakresu edukacji ogólnej i zawodowej (35 godzin).

W projekcie wzięło udział 15 osób:

Młyńczak Jarosław- opiekun praktyk

Grupa językowców:

Niewada Renata

Biątek Beata

Placek Margareta

Grupa przedmiotów mechanicznych:

Placek Bogusław

Wieczorek Leszek

Fołtyn Zbigniew

Kręcisz Krzysztof

Grupa przedmiotów informatycznych:

Równicka-Wójcik Anna

Kwapisz Renata

Puchała Tomasz

Grupa przedmiotów ekonomicznych:

Domagała Anita

Lis Jolanta

Statowska Kinga

Hynek Janusz

Doświadczenie zdobyte podczas wymiany przyniosło korzyści w postaci innowacyjnych pomysłów organizacji pracy naszej szkoły, wzbogacenia oferty edukacyjnej, podniesienia jakości kształcenia.Udział w wymianie przyczynił się do podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli ZSZ, dzięki czemu jesteśmy dla szkoły bardziej wartościowymi pracownikami. Kolejne korzyści dla uczestników to: poszerzenie kompetencji językowych zarówno z zakresu życia codziennego, jak również słownictwa specjalistycznego, poznanie kultury i obyczajów panujących w Wielkiej Brytanii.

 

Głównym celem naszej podróży było urokliwe miasto Stafford? miasto w Wielkiej Brytanii. Ośrodek administracyjny hrabstwa Staffordshire. Położone w samym sercu regionu West Midlands. Według Narodowego Spisu Ludności wydanego w 2001roku, miasto ma 63.681 mieszkańców. Stafford ma ciekawe budowle, miejsca jak: Ancient High House, zamek Stafford ,Victoria Park, kościoły, szlaki rowerowe, rezerwat przyrody bagna Doxey, wielka sala Shugborough, Shire Hall z 1798 roku jest obecnie wykorzystywany jako galeria sztuki i biblioteka ,chata Izaak'a Walton'a i wiele innych. Odwiedziliśmy tam jedną z wiodących placówek oświatowych w Wielkiej Brytanii-Stafford College. Uczy się w niej 3.500 uczniów na różnych poziomach i kursach pod kierunkiem 600 nauczycieli. Szkoła dysponuje nowoczesnym wyposażeniem i ma bogatą ofertę edukacyjną dla młodzieży i dla dorosłych.

Serdecznie zostaliśmy przyjęci przez dyrektora Steve Willis'a, który zapoznał nas 
z historią, organizacją pracy, funkcjonowaniem i budżetem college'u. Szkoła ta jest finansowana ze środków państwowych, zdobywa także fundusze na swą działalność poprzez realizację komercyjnych projektów. 
College cieszy się renomą jako ośrodek kształcenia w wielu zawodach i dziedzinach takich jak: ekonomia, biznes, kosmetologia, gastronomia, budownictwo, opieka nad dziećmi, kultura i sztuka. Duże powodzenie mają także kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego (A-level) 
i gimnazjalnego (GCSE). Zdobycie średniego wykształcenia pozwala młodzieży kontynuować naukę w szkole wyższej. Warto zwrócić uwagę, iż studia magisterskie podejmuje w Wielkiej Brytanii tylko 10 % studentów. Większość satysfakcjonuje tytuł licencjata.

 

Spotkanie z dyrektorem Stafford College

Wizytówką szkoły jest bardzo ciekawa strona internetowa Stafford College, pełniącą funkcję promocyjną i informacyjną, często odwiedzana przez uczniów
i nauczycieli. Stafford College dysponuje ogromnym funduszem przeznaczonym na promocję (wynosi on 3% budżetu szkoły). Przygotowywane są profesjonalne foldery
z ofertą kształcenia, ulotki informacyjne i drobne gadżety promujące szkołę. Są to na przykład koszulki z logo college'u, długopisy, linijki z kalkulatorami, pendrive'y. Opracowaniem materiałów promocyjnych zajmuje się cały sztab ludzi, który nawet wysyła ulotki reklamowe do domów potencjalnych uczniów. W ten sposób chce zachęcić młodzież do korzystania z oferty szkoły. Doskonałą reklamą dla college'u są także prowadzone przez uczniów: salon piękności, mała kawiarenka i żłobek. Mieliśmy możliwość zjedzenia dwóch  posiłku w restauracji, gdzie zostaliśmy obsłużeni przez wychowanków, odbywających tutaj praktykę zawodową.

Zwiedziliśmy  nowoczesną bibliotekę szkolną, która zaopatrzona jest w wiele stanowisk komputerowych, drukarki i kserokopiarki. Książki można rezerwować za pomocą poczty elektronicznej. Można także w domowym zaciszu przejrzeć księgozbiór i zastanowić się, co chce się wypożyczyć. Najchętniej uczniowie korzystają z podręczników, które są im potrzebne
w trakcie zajęć. Beletrystyka cieszy się niewielkim powodzeniem. Angielska młodzież, podobnie jak polska, coraz mniej czyta. Woli surfować po Internecie lub oglądać filmy. Kluczową cechą budynku Riverbank jest specjalnie zaprojektowany biblioteka dla studentów.

 

Wykład przedstawiciela biblioteki w Stafford College

Biblioteki rozciąga się na trzech  piętrach  i został zaprojektowany, aby zaoferować się jako  najlepszą bibliotekę  w regionie. Zadziwiające jest, iż 300 komputerów zostało zainstalowanych w budynku, zapewniając otwartość dostępu do zasobów IT, jak również badań i spotkań
w przestrzennej   bibliotece. Ciche pokoje są zarezerwowane dla tych, którzy wolą uczyć się
w spokoju są też warsztaty studyjne  wyposażone w tablice interaktywne, aby pomóc uczniom rozwijać umiejętności profesjonalnych prezentacji.

Udaliśmy się także serię wykładów, m.in. na temat wsparcia ucznia w College. Szkoła brytyjska Stafford College to szkoła integracyjna. Jest w niej miejsce dla każdego dziecka, nawet jeśli ma głębokie upośledzenie albo zaburzenia zachowania. Takie dzieci określane są mianem SEN (special education needs). Na każde dziecko SEN szkoła otrzymuje dodatkowe pieniądze od rządu. Jeśli uczeń SEN jest na tyle samodzielny, że nie potrzebuje stałej opieki, kilka razy dziennie odbywa indywidualne sesje z teaching assistant. Jeśli ma np. głęboki autyzm, dostaje osobistego opiekuna, który jest z nim cały dzień, pomaga w trakcie lekcji, upewnia się, że dziecko oraz jego koledzy są bezpieczni. Cała brytyjska edukacja opiera się na założeniu, że liczy się każde dziecko.

 Przy szkole działa centrum pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie mogą sami zgłaszać się o pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych, bądź są kierowani przez nauczycieli.

 Byliśmy pod wrażeniem prezentacji pokazującej zastosowanie nowych technologii wspomagających nauczanie osób z różnymi dysfunkcjami. Zaciekawił nas fakt, iż każdy uczeń ma możliwość wypożyczenia sprzętu do domu i korzystania z niego przez pewien czas.

Stafford College zapewnia dodatkowe wsparcie dla uczniów z różnymi potrzebami, które wynikają z trudności w nauce, niepełnosprawności. Potrzeby uczniów na bieżąco identyfikowane są przez wychowawców a wsparcie zapewnia specjalnie wyodrębniona w tym celu kadra. Szkoła zapewnia wsparcie uczniom z dysleksją, dyskalkulią, autyzmem, problemami ze słuchem oraz wzrokiem, poruszaniem się, problemami z językiem angielskim, matematyką czy egzaminami oraz innymi bieżąco identyfikowanymi problemami.

Wykład z systemu edukacji w Wielkiej Brytanii

       Wykład ,,Różność i różnorodność? ?-Duże zainteresowanie wywołała rozmowa z Tonym Guest, który zajmuje się aspektami równości i różnorodności w college'u. Stafford College szczególną wagę przywiązuje do kwestii równości i różnorodności w szkole. Z tego względu ustanowiono oficjalny dokument mający na celu promocję powyższych wartości oraz eliminację zachowań niepożądanych takich jak: dyskryminacja, prześladowanie i niesprawiedliwe traktowanie ze względu na wiek, płeć oraz kwestie związane z jej zmianą, niepełnosprawność, ciążę i macierzyństwo a także rasę, religię, wyznanie i orientację seksualną.

Wykład ,,British edukation?- w Wielkiej Brytanii i w Polsce zasady dotyczące szkolnictwa są podobne. W Wielkiej Brytanii obowiązek szkolny obejmuje dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Szkoły publiczne są bezpłatne. Rodzice odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ to oni mają obowiązek upewnić się, czy ich dziecko pobiera skuteczną i w pełnym zakresie edukację, odpowiednią dla swojego wieku, możliwości i uzdolnień, jak również ewentualnych szczególnych potrzeb edukacyjnych, w formie regularnego uczęszczania do szkoły. 
Istotną rzeczą w przypadku szkół podstawowych i średnich, w których nauka jest obowiązkowa, jest pełna odpowiedzialność rodziców za obecność dzieci w szkole. Przypadki dzieci z niższą niż 99% frekwencją rozpatrywane są poprzez Local Education Authority, a nie przez szkołę. Rodzice mają obowiązek dopilnować, aby dziecko nie opuszczało szkoły bez usprawiedliwienia i to oni mogą zostać prawnie ukarani grzywną w wysokości ?2500, bądź wyrokiem trzech miesięcy pozbawienia wolności w przypadku, jeśli frekwencja jest za niska.

Brytyjski system kształcenia zawodowego jest modułowym system kształcenia. Taki sam system zaczyna obowiązywać w Polsce. Uczeń jest podmiotem w procesie kształcenia zawodowego i może podejmować decyzje dotyczące kształcenia w zależności od własnych potrzeb i możliwości. Rozwiązania organizacyjno programowe dają możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych różnymi drogami. Każdy moduł zaliczany oddzielnie daje uprawnienia do wykonywania pracy zawodowej. Programy kształcenia są elastyczne, poszczególne jednostki można dostosowywać do poziomu uzyskiwanych kwalifikacji, wymagań i potrzeb gospodarki oraz lokalnego rynku pracy.

W Wielkiej Brytanii dla uczniów w wieku od 14 do 16 lat orientacja zawodowa jest częścią tzw. edukacji osobowej i społecznej. Już od 10 roku życia w wielu szkołach zaczyna się wprowadzenie przedmiotu: wczesna orientacja zawodowa.

Wykład o systemach edukacji- z tego co dowiedzieliśmy się na wykładzie 25 osób zajmuje się organizacją praktyk i poszukiwaniem pracy.

W szkolnictwie średnim II stopnia nie ma przedmiotów obowiązkowych. Placówki further education oferują kształcenie na poziomie poniżej szkolnictwa wyższego dla osób, które przekroczyły wiek obowiązkowej nauki ? wiek: 16 - 18+ lat. Uczniowie wybierają cykl kształcenia z oferty szkoły zależnie od kwalifikacji, jakie zamierzają uzyskać. Nauczyciele samodzielnie wybierają odpowiednie metody kształcenia i materiały dydaktyczne.

Sprawy związane z kwalifikacjami zewnętrznymi oferowanymi w szkołach i kolegiach, są regulowane przez ustawowe organy doradcze: Urząd ds. Kwalifikacji i Programów Nauczania. Organy przyznające kwalifikacje, czyli niezależne organizacje uznawane przez organy regulacyjne oferują szeroki wybór kwalifikacji państwowych.

W przypadku kształcenia zawodowego jest to General Cerificate of Education A-levels in applied subjects (poprzednio Vocational Certificate of Education ? VCEs) ? świadectwo ukończenia kształcenia zawodowego na poziomie zaawansowanym, oraz National Vocational Qualifications (NVQs) ? państwowe kwalifikacje zawodowe.

Systemy oceny w przypadku GCEs in applied subjects są różne, ale zawsze obejmują egzaminy czy sprawdziany przeprowadzane i oceniane przez instytucje zewnętrzną, a czasem również oceniane wewnętrznie przez szkołę i weryfikowane przez inną instytucję pod katem jednolitego stosowania zasad oceny. Ocena może obejmować ocenę ustną, praktyczne sprawdziany umiejętności oraz egzaminy pisemne.

W przypadku kwalifikacji NVQs nie przeprowadza się egzaminów, natomiast kandydaci muszą wykazać się kompetencjami w wykonywaniu określonych zadań. Kwalifikacje uzyskane na tym poziomie umożliwiają wstęp na wyższe uczelnie, podjęcie dalszego specjalistycznego kształcenia lub pracy zawodowej.

W Wielkiej Brytanii obecna polityka oświatowa państwa kładzie duży nacisk na kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN) równolegle z ich rówieśnikami 
w szkołach ogólnodostępnych na możliwie szeroką skalę. Jeżeli uczeń wymaga pomocy 
w szerszym zakresie, niż szkoła jest w stanie zapewnić w ramach dostępnych jej środków, władze lokalne są zobowiązane wydać orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
w którym przedstawia się szczegółowo potrzeby i zakres niezbędnego dodatkowego kształcenia.

Ustawa o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych i Niepełnosprawności z 2001 r. (Special Educational Needs and Disabilities Act 2001) w Anglii zwiększyła prawa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie pobierania nauki w szkołach ogólnodostępnych. Prawa te nakładają na placówki edukacyjne obowiązek stworzenia odpowiednich warunków do kształcenia niepełnosprawnych uczniów i studentów.

Nauczyciele w Anglii nie są urzędnikami państwowymi. Nauczycieli zatrudniają władze lokalne lub poszczególne placówki, zależnie od rodzaju szkoły.Ścieżka nauczyciela do uzyskania ?statusu wykwalifikowanego nauczyciela? (Qualified Teacher Status) w Anglii może przebiegać według modelu równoległego lub etapowego. Na model równoległy składają się 3 lub 4-letnie studia licencjackie na kierunku pedagogicznym kończące się uzyskaniem tytułu Bachelor of Education, podczas gdy model etapowy zakłada studia licencjackie na innym kierunku, a następnie roczne studia pedagogiczne, pozwalające na otrzymanie świadectwa Postgraduate Certificate in Education (PGCE). W Anglii istnieją również inne ścieżki kształcenia, m.in. kształcenie w niepełnym wymiarze, kształcenie elastyczne i kształcenie w miejscu pracy. Nauczyciele szkół średnich specjalizują się w poszczególnych przedmiotach.

Od 2001 r. w Anglii, wszyscy nauczyciele rozpoczynający pracę w sektorze further education (kształcenie na poziomie poniżej szkolnictwa wyższego dla osób, które przekroczyły wiek obowiązkowej nauki ?  wiek: 16 -18+ lat) są zobowiązani posiadać specjalistyczne kwalifikacje pedagogiczne. Od września 2007 r. dla osób zajmujących się zawodowo nauczaniem 
i szkoleniem wprowadzono kwalifikacje ?Nauczyciel wykwalifikowany ? Kształcenie 
i Umiejętności? (Qualified Teacher Learning and Skills, QTLS) i "Nauczyciel nie w pełni wykwalifikowany ? Kształcenie i Umiejętności? (Associate Teacher Learning and Skills, ATLS).

Anglia jest to jeden z niewielu krajów, w których przejście z klasy do klasy jest automatyczne 
i stosuje się testy narodowe sprawdzające wiedzę i osiągnięcia uczniów. Uczniowie nie są na bieżąco oceniani tak jak w Polsce. Nauczyciele brytyjscy mają dużą swobodę w doborze podręczników, ale tylko z oficjalnego wykazu zatwierdzonego przez władze oświatowe. 
We wszystkich krajach na nauczycielu spoczywa ogrom zadań, a jego praca podlega ciągłej ocenie i weryfikacji, najbardziej przez samych uczniów i ich rodziców. Stałe pensum dla nauczycieli występuje tylko w 5 państwach: w Hiszpanii 30 godz., Danii 27godz., Portugalii 24 godz., Wielkiej Brytanii 23 godz. i Belgii 22 godz. W pozostałych państwach pensum jest zróżnicowane, gdyż regulują je przepisy lokalne poszczególnych regionów, prowincji, czy landów. Nad całym systemem angielskiej oświaty czuwa Ofsted (Office of Standards in Education), niezależna instytucja, działająca zgodnie z polityką rządu. Najważniejsze jej zadanie to nadzór nad realizacją narodowego programu nauczania. Podczas kontroli szkół przez inspektorów Ofsted brane są pod uwagę m. in. efektywność kształcenia, wielokulturowość, pochodzenie etniczne, równość szans, płci i integracja uczniów o zróżnicowanych 
i specyficznych możliwościach.Można powiedzieć, że systemy edukacji polski i angielski są podobne do siebie. Różnią je natomiast istotne szczegóły:

W Wielkiej Brytanii szkoły kontrolowane są w 4 obszarach: wyniki w nauce, jakość kształcenia ? uczenia się, zarządzanie ? przywództwo, bezpieczeństwo i wychowanie.

Brytyjski system nadzoru koncentruje się w największym stopniu na wynikach egzaminów zewnętrznych i to one rzutują na ostateczną ocenę szkoły. Polski system koncentruje się na wynikach z egzaminów oraz bada różne obszary życia szkoły i przede wszystkim uwzględnia kontekst funkcjonowania danej szkoły. W Anglii kontekst jest również badany, ale nie ma on dużego wpływu na ocenę z inspekcji, gdyż najważniejsze są wyniki z egzaminów.

Inspektorzy brytyjscy jak i wizytatorzy ds. ewaluacji w Polsce przed wejściem do szkoły zapoznają się ze specyfiką badanej placówki. W Wielkiej Brytanii inspektorzy przede wszystkim sprawdzają jak kształtują się wyniki egzaminów w dwóch aspektach. Po pierwsze jak kształtują się one w określonej perspektywie czasowej, po drugie ? jak odnoszą się do obowiązujących norm krajowych. W Polsce wizytatorzy zapoznają się głównie z materiałami niezbędnymi do poznania koncepcji pracy szkoły oraz z wnioskami z ewaluacji wewnętrznej. Dyrektor decyduje, które ze szkolnych dokumentów najlepiej pokazują charakter szkoły i jakość jej pracy, 
a następnie przesyła je wizytatorom.

Brytyjscy inspektorzy spędzają w szkole 2 dni i mają tylko jeden dzień na sporządzenie roboczej wersji raportu. Inspektorzy jeszcze przed wizytą w szkole, mają do dyspozycji, arkusz autoewaluacji, który szkoły prowadzą i systematycznie aktualizują. Dodatkowo brytyjscy inspektorzy mają swoich asystentów, którzy pomagają im w pisaniu raportu.
W polskim systemie nadzoru przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej może trwać 5 dni. Polscy wizytatorzy ds. ewaluacji w terminie 7 dni od dnia zakończenia ewaluacji przedstawiają wyniki oraz wnioski z ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej i w terminie7 dni od dnia zakończenia zebrania, sporządzają końcowy raport.

Końcowy raport zespołu inspekcji Ofstedu przedstawia informacje w odniesieniu do trzech obszarów pracy szkoły: prezentuje wyniki i osiągnięcia uczniów, ukazuje, w jakim stopniu szkoła wyrównuje szanse edukacyjne oraz przedstawia jakość szkolnych działań na rzecz bezpieczeństwa.
Raport nadzoru pedagogicznego w Polsce przedstawia informacje przypisane do czterech obszarów pracy szkoły: efektów, procesów zachodzących w szkole, funkcjonowania szkoły 
w środowisku lokalnym oraz zarządzania.

Dyrektorzy brytyjscy podczas przeprowadzania autoewaluacji posługują się tymi samymi kryteriami, co inspektorzy podczas inspekcji. Arkusz autoewaluacji jest bardzo ważnymi przydatnym dokumentem, wykorzystywanym przez inspektorów Ofstedu, którzy podczas inspekcji  weryfikują wyniki i dane przedstawione w arkuszu. W Polsce wyniki z ewaluacji wewnętrznych, przeprowadzanych w szkole, są przekazywane wizytatorom głównie w celu pogłębienia wiedzy na temat szkoły i są wykorzystywane w opracowywaniu końcowego raportu z ewaluacji zewnętrznej.

Szkoły kontrolowane są zwykle w cyklu trzyletnim, przy czym te o niższych wynikach, kontrolowane są częściej, szczególnie wtedy, kiedy otrzymują ocenę niezadowalającą. Natomiast szkoły, które oceniane są bardzo dobrze, kontrolowane są znacznie rzadziej. Szkoły w Anglii zobowiązane są do prowadzenia autoewaluacji, jej  wyniki raz w roku przesyłają do OFSTED. Inspektorzy po zapoznaniu się z tymi danymi, formułują hipotezy na temat pracy szkoły, które sprawdzają po wejściu do placówki.

Głównym wyznacznikiem zmian dla edukacji zawodowej w Polsce jest szybki wzrost gospodarczy połączony z rozwojem technologicznym oraz pogłębiająca się integracja europejska, które powodują, że szkolnictwo zawodowe jest ciągle konfrontowane z wymogami międzynarodowej konkurencji i globalizacji gospodarki. Z tej perspektywy wyrosła idea uczenia się przez całe życie (lifelong learning ? LLL), zgodnie, z którą do kwalifikacji i kompetencji wymaganych na rynku pracy można dochodzić różnymi drogami poprzez kształcenie w trybie formalnym (szkolnym), poza formalnym (dokształcanie, doskonalenie i szkolenie) 
i nieformalnym (samouczenie się oraz doświadczenie uzyskane w pracy).

W związku z tym niezwykle ważna jest modernizacja systemu kształcenia, czemu służy m.in. reforma programowa w kształceniu ogólnym, której celem jest podwyższanie efektów kształcenia i rozwijanie kompetencji kluczowych przez przesunięcie dzisiejszego nacisku 
z deklaratywnego określania treści, które w szkole powinny być nauczane, na ścisłe zdefiniowanie standardów wiedzy i umiejętności, które będą wymagane na koniec danego etapu edukacji.

Idea uczenia się przez całe życie staje się w dzisiejszym świecie jedyną rozsądną ideą. Nie ulega wątpliwości, że potrzebujemy zmian w systemie edukacji. Musimy podejmować coraz więcej działań na rzecz tego, żeby ludzie posiadali lepsze kwalifikacje.

Konieczność współdziałania osób odpowiedzialnych za praktyczną naukę zawodu z systemem kształcenia teoretycznego wymagają ustawicznego  pogłębiania  posiadanej wiedzy 
i unowocześniania metod jej przekazywania zgodnie z maksymą Cycerona ?Sztuka tkwi nie tylko w posiadaniu wiedzy o czymś, ale także w przekazywaniu jej?.

Każdy nauczyciel musi doskonalić swój warsztat pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i wskazaniami profesjonalistów. Na każdym nauczycielu spoczywa, bowiem obowiązek podnoszenia swej wiedzy ogólnej i zawodowej, uprawniający go jednocześnie do pierwszeństwa w korzystaniu ze wszelkich form doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie.

Co należałoby w Polsce zrobić w zakresie szkolnictwa zawodowego?

- uatrakcyjnić kształcenie zawodowe poprzez większą liczbę szkół zawodowych z nowoczesnym - wyposażeniem przyciągającym młodych ludzi,

- promować kształcenie zawodowe,

- szukać dobrych relacji z pracodawcami,

- budować pozytywny wizerunek absolwenta szkoły zawodowej.

- dostosować szkolnictwo zawodowe do potrzeb pracodawców poprzez elastyczność kierunków oraz programów nauczania, które muszą nadążać za rozwojem nowych technik i technologii.

- rozwinąć na większą skalę poradnictwo zawodowe,

Podsumowując swoje spostrzeżenia związane z wizytą w Stafford w Anglii chciałam zwrócić szczególną uwagę na:

- bardzo dobre współdziałanie angielskich pracodawców, organizacji rządowych oraz szkoleniowych w budowaniu systemu kształcenia zawodowego odpowiadającego wymogom rynku pracy,

- istnienie instytucji zajmujących się badaniem oraz monitorowaniem rynku pracy, rozpoznawaniem umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie ,bardzo dobre wyposażenie szkół angielskich w środki audiowizualne stosowanie nowoczesnych metod w nauczaniu: e-learning, platforma Moodle,

- szkoły zawodowe organizują szkolenia dla nauczycieli, którzy utracili pracę, mające na celu ułatwienie znalezienia im nowej pracy, przyjazne klientowi oraz bardzo dobrze wyposażone technicznie i informacyjnie biura pracy ,pomoc młodym ludziom (13-18 lat) w poszukiwaniu pracy (w niepełnym wymiarze), uzyskiwaniu informacji w życiowych problemach, dostarczanie szeroko pojętego wsparcia.

Spotkaliśmy się także z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego, który funkcjonuje na zasadach zbliżonych do systemu polskiego. Opiekunem Samorządu jednak nie jest nauczyciel pracujący w szkole, a osoba specjalnie zatrudniona w tym celu przez college. Również badaniem pracy szkoły zajmuje się firma z zewnątrz. To ona przygotowuje ankiety ewaluacyjne, wypełniane przez każdego ucznia, a następnie zajmuje się opracowaniem raportu. Dzięki temu placówka posiada informacje, jaki jest stopień zadowolenia ucznia z pobytu w szkole i poziomu nauczania. Wpływa to na dokonywanie zmian w jej funkcjonowaniu.

 Istotnym elementem systemu oświaty w Wielkiej Brytanii jest poszanowanie tradycji. To przywiązanie do symboli, starych budowli, pielęgnowanie określonych zwyczajów widoczne jest na co dzień. Szkoły w tym kraju, zwłaszcza te elitarne, mają bogatą historię, obejmującą kilka wieków, kształciły królów, książąt i magnatów. Mundurki w wielu z nich są codziennością. W Stafford College młodzież nie nosi "uniforms", ale jej również wpajane są zasady poszanowania tradycji.

Dowiedzieliśmy się też, że wychowankowie rzadko niszczą mienie szkolne, bardzo dbają o otoczenie, a nawet o segregowanie śmieci, przestrzegają też zakazu palenia na terenie szkoły. Specjalnie dla nich zostały przygotowane kąciki do wypoczynku, gdzie mogą zrelaksować się podczas przerw.

 Jeden dzień pobytu przeznaczony był na obserwację zajęć dydaktycznych. Uczestniczyliśmy w lekcjach praktycznych mechaników, ekonomii informatyki oraz języka angielskiego . Lekcje prowadzono za pomocą różnych środków dydaktycznych: tablic interaktywnych, komputerów, dyktafonów. Zazdrościliśmy nauczycielom komfortu pracy z niewielką grupą uczniów, a także możliwości korzystania z bogatego wyposażenia i nowoczesnych technologii.

Wykład z Moodle

Jednym z ciekawszych wykładów na temat innowacji technologicznych poświęcony był  Moodle. Moodle (akronim od Modular Object-Oriented dynamicznym środowisku uczenia się) to darmowe oprogramowanie e-learning platform, znany również jako Learning Management System, lub wirtualne środowisko nauczania (VLE). W czerwcu 2013 r. miał bazę użytkowników 83008 zarejestrowanych i sprawdzonych miejsc, służąc 70.696.570 użytkowników w 7,5 + mln + kursy z 1,2 mln nauczycieli. Projekt Moodle zawiera kilka różnych, ale powiązanych elementów, a mianowicie oprogramowanie. Społeczność Moodle, otwarta sieć ponad milion zarejestrowanych użytkowników, którzy współdziałają za pośrednictwem strony internetowej Moodle społeczności do dzielenia się pomysłami, kod, informacje i bezpłatną pomoc. Ta wspólnota zawiera również dużą liczbę deweloperów non-core, z wolnej licencji Moodle źródłowego i uniwersalnej konstrukcji umożliwiającej każdy programista do tworzenia dodatkowych modułów i funkcji, które pozwoliło Moodle stać się prawdziwie globalnym, wspólny projekt w zakresie. Moodle ma kilka cech uważanych za typowe dla platformy e-learningowej, plus kilka oryginalnych innowacji (jak jego system filtrowania).

W ostatnim dniu pobytu w Stafford College dyrektor placówki wręczył nam pamiątkowe certyfikaty potwierdzające szkolenie z zakresu brytyjskiego systemu edukacji. Wieczorem na uroczystej kolacji otrzymaliśmy certyfikaty wystawione przez Partnera zagranicznego ? firmę Polaris Enterprise

Rozdanie certyfikatów

W czasie pobytu w Stafford mieliśmy okazję spotkać się z burmistrzem Stafford w zabytkowej sali ratusza. Jego sekretarz ? sierżant opowiedział nam historię Stafford, zaprezentował insygnia władzy burmistrza zakładane tylko na specjalne okazje. Była to bardzo ciekawa i wzruszająca lekcja historii. Na zakończenie spotkania wręczyliśmy burmistrzowi i jego sekretarzowi materiały reklamujące nasza szkołę i województwo. W zamian za to od burmistrza dostaliśmy herb Sttaford dla władz Pińczowa.

 

Wizyta u Mera miasta Stafford

Pobyt w Wielkiej Brytanii wiązał się nie tylko z intensywną praca, mieliśmy okazję  zwiedzić zamek Shugborough położony w dolinie rzeki , w sercu Staffordshire. Jest to zdecydowanie magiczne miejsce.Od przeszłości do teraźniejszości Shugborough zawsze było atrakcją dla odwiedzających  do podziwiania  pięknych  tynków  z sufitów . Dech w piersiach zapiera  kolekcja dzieł porcelany. Duże wrażenie robią pomniki oraz  ogród i park .

Dziś Shugborough jest w Wielkiej Brytanii jest  światowej klasy atrakcją turystyczną.Ponad ćwierć miliona ludzi odwiedza przywrócone środowisko pracy na osiedlu, w tym pracujących kuchni, nabiał, młyn, warzelni i Farm wszystkie obsługiwane przez historycznych kostiumach przewodników.

Następne popołudnie pojechaliśmy do Birmingham. Birminghamto miasto i dzielnica metropolitalny w West Midlands w Anglii. Jest to najbardziej zaludnione miasto Brytyjska poza stolicą Londyniez 1.074.300 mieszkańców.Miasto leży w obrębie konurbacji West Midlands, trzecim najbardziej zaludnione obszary miejskie w Wielkiej Brytanii z populacji 2.440.986. Jego obszar metropolitalny jest Zjednoczonego Królestwa drugim najbardziej zaludnionez 3.683.000 mieszkańców.

Zwiedzanie Londynu ? w tle Tower Bridge

Mieliśmy okazję poznać Londyn i jego najciekawsze zabytki. Z wielkim zainteresowaniem obejrzeliśmy zmianę warty przed Pałacem Buckingham. Zauroczył nas także most Tower Bridge, twierdza Tower of London, oraz Opactwo Westminsterskie, gdzie przy dźwiękach refleksyjnej muzyki poczuliśmy powiew historii. Duże wrażenie wywarł na nas budynek parlamentu brytyjskiego ze słynnym Big Benem. Podziwialiśmy także skarby kultury antycznej w British Museum i obrazy najwybitniejszych twórców w Nationale Gallery.

Zwiedzanie Londynu 

Z sentymentem wspominamy podróż do malowniczych zamków, położonych na terenie Walii oraz spacer nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego. Cricieth Castell, Castell Conwy i Castell Caernarfon to budowle obronne, pochodzące z epoki średniowiecza. Spacerując po murach można w pełni poczuć ducha tamtych czasów oraz obejrzeć cudowne krajobrazy rozciągające się wokół zamków. Zachwyciło nas piękno gór, klifów oraz bogata roślinność.

 

Współpraca z partnerem

Polaris Enterprise jest firmą konsultingową, prywatnym rodzinnym biznesem mającym siedzibę w Stafford, w którym zaangażowanych jest kilku współpracowników. Firma zajmuje się kompleksową obsługą grup oraz indywidualnych studentów, obcokrajowców przybywających do Wielkiej Brytanii. W zakresie programów unijnych, a zwłaszcza programu Leonardo da Vinci, firma organizuje miejsca praktyk i staży zawodowych, zajęcia warsztatowe, pomaga 
w poszukiwaniu i kojarzeniu odpowiednich partnerów do wymiany doświadczeń grup zawodowych. Polaris organizuje również kursy językowe w zakresie języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego oraz opracowuje materiały dydaktyczne do nauki języka. Polaris działa nie tylko na obszarze miasta Stafford, ale również na terenie całej, dużej aglomeracji Birmingham, czyli praktycznie obejmuje region West Midlands. Ogromne doświadczenie 
w pracy z młodzieżą i doskonała znajomość regionu sprawia, że firma jest w stanie znaleźć odpowiednie miejsca odbywania staży oraz zapewnić kompleksową obsługę uczestnikom swoich kursów, staży czy wymian, polegającą na zorganizowaniu zakwaterowania z pełnym wyżywieniem u rodzin angielskich, zajęć czasu wolnego oraz wycieczek krajoznawczych do najciekawszych miejsc w Anglii i pobliskiej Walii.

Nad całością pobytu i prawidłowym przebiegiem praktyk (oraz zajęć warsztatowych) czuwali: pani Hilary Chalmers zajmująca się w firmie organizacją staży oraz pan Piotr Wysocki. Pani Chalmer pracowała wiele lat w oddziale firmy Marks and Spencer, gdzie do jej obowiązków należało między innymi opieka nad stażystami. A od kilku lat organizuje staże 
w firmie Polaris.  Codzienny kontakt z grupą oraz wszelkie zajęcia w czasie wolnym będzie zapewniał uczestnikom Pan Piotr Wysocki - Polak mieszkający już kilka lat w Stafford, znający doskonale miasto i okolice oraz realia życia w Anglii i odpowiadający w firmie za kontakty 
z Polskimi instytucjami i opiekę nad polskimi grupami.

Dyrektor firmy Polaris Enterprise Piotr Wysocki na spotkaniu z panem dyrektorem Tadeuszem Niewygodą, koordynatorem projektu panią Anitą Domagała.

Zdobyte doświadczenia przyczyniły się niewątpliwie do podwyższenie naszych kwalifikacji zawodowych i udoskonaliły nasz nauczycielski warsztat pracy. Konieczność porozumiewania się w języku angielskim w szkole, w sklepie i restauracji poszerzyła nasze kompetencje językowe, wzbogaciła słownictwo zawodowe i pozytywnie wpłynęła na sprawność posługiwania się językiem potocznym. Trudno byłoby jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie: Czy brytyjska szkoła jest lepsza od polskiej?

Brytyjska szkoła jest młoda, szybko akceptuje zmiany i nie ma trudności adaptacyjnych. Jest etnicznie i kulturowo zróżnicowana - brytyjska edukacja ma wszystko do czego polska szkoła dąży: otwartość na zmiany, pieniądze i potencjał. Polska szkoła po prostu zajmuje się nauczaniem i wychowaniem, często jest niedoinwestowana, nasi uczniowie wykazują szerszą wiedzę ogólną, ale umiejętności mają opanowane w gorszym stopniu.

Pobyt w Wielkiej Brytanii był dla nas cennym doświadczeniem zawodowym 
i kulturowym. Na pewno na długo zostanie w naszej pamięci. Chętnie wrócimy do Anglii zarówno jako nauczyciele, 
by kształcić się zawodowo, jak i turyści, by poznać inne zakątki tego interesującego kraju.

 

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
lipiec 2024
pwścpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
2052659
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Do zeszłego tyg.
W tym miesiącu
W zeszłym m-cu
Wszystkie dni
151
265
897
2049973
10311
11902
2052659

Your IP: 44.211.31.134
Server Time: 2024-07-25 12:55:54
Visitors Counter
Dzisiaj jest
Czwartek
25 lipca 2024
Imieniny obchodzą
Jakub, Krzysztof, Nieznamir, Sławosz, Walentyna
Do końca roku zostało
160 dni

logo cke

odnośnik,jpg

 

BIP
Powered by Joomla!®. Developed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.

J.H. zszpinczow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.