telefon QR

Dzieje internatu na przełomie lat 1999-2013

wielkość:

 Dzieje internatu na przełomie lat 1999-2013

            

            Internat był zawsze integralną częścią Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Pińczowie. Budynek usytuowany jest w sąsiedztwie szkoły, co stanowi duże udogodnienie dla uczniów, wychowawców i administracji. Aktualnie internat oferuje 31 pokoi mieszkalnych oraz szereg pomieszczeń, z których wychowankowie mogą nieustannie korzystać: kuchnia, stołówka, świetlica, klub ?Hades?, sala komputerowa i pomieszczenia sanitarne.

            W ciągu ostatnich 12 lat nastąpiły widoczne zmiany, które należy podkreślić i prześledzić. Rok szkolny 2001/2002 był czasem pierwszych istotnych zmian w placówce, ponieważ po wielu latach pracy, odeszli na emeryturę: p. Kazimierz Laskowski, który pełnił funkcję kierownika oraz p. Helena Woźniak ? wieloletnia wychowawczyni. 

Od roku szkolnego 2001/2002 do chwili obecnej, internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą skupiającą młodzież z trzech szkół. Są to uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych, Liceum Ogólnokształcącego i Ochotniczego Hufca Pracy. Zmiany były początkowo przedmiotem poważnych obaw dyrekcji i nauczycieli tych szkół, ale z czasem okazało się, że taka sytuacja nie zagraża właściwej atmosferze wychowawczej. Nastąpiła bardzo szybka integracja młodzieży, wychowawców i kierownictwa szkoły. Do internatu, wraz z młodzieżą w/w szkół, dołączyli wychowawcy LO: p. Halina Gwiaździńska, p. Ewa Kapałka i p. Mariola Kumor oraz wychowawcy OHP: p. Martyna Łaganowska, p. Jerzy Łaganowski, p. Leszek Kosela, p. Kazimierz Gil, p. Marek Wróbel wraz z Komendantem Hufca p. Fryderykiem Wywiałem. Zmiany kadrowe w ciągu 10 lat były zjawiskiem bardzo widocznym i miały swoje dobre i złe strony. Wynikały one z różnych powodów, ale i w konsekwencji doprowadziły do pewnych przesunięć i tak: p. Jolanta Szczukiewicz, która przez kilka lat pracowała na stanowisku magazyniera, awansowała na stanowisko sekretarki dyrektora szkoły, ustępując miejsca p. Bożenie Wypych. Stan kadry pedagogicznej i kierowniczej również uległ zmianie i zgodnie z powyższym stanowisko kierownika objął p. Henryk Różycki i poczynając od 01.09.2001r. piastował je przez kolejne 4 lata. W ciągu tych trzech lat z internatu odeszły: p. Teresa Ryznar (biologia w szkole) i p. Ewa Kapałka (historia w szkole) a funkcję wychowawców w zróżnicowanym wymiarze godzin objęli: p. Leszek Sobieraj, p. Artur Michałkiewicz i p. Mariusz Dudkiewicz, czyli dołączyli do wychowawców już pracujących: p. Marii Młyńczak, p. Haliny Gwiaździńskiej i p. Marioli Kumor. Kolejna zmiana kierownika internatu nastąpiła 01.09.2005r. czyli z chwilą, gdy p. H. Różycki przeszedł na emeryturę. Ten fakt spowodował, że stanowisko kierownika objął p. L. Sobieraj i pozostaje na nim do chwili obecnej. 
Od września 2008 roku funkcję wychowawców pełnili: p. H. Gwiaździńska, p. A. Michałkiewicz i p. M. Kumor ponieważ p. M. Młyńczak odeszła na emeryturę. 

W roku szkolnym 2007/2008 zmieniła się także dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych. Miejsce p. Stanisława Wójcika, który pełnił funkcję dyrektora przez kolejne 3 kadencje, zajął p. Tadeusz Niewygoda. Jego zastępcami zostali: p. Krzysztof Koniusz i p. Stanisław Dabiński, który pełnił tę funkcję do roku 2012 ustępując miejsca p. Renacie Niewada.

Od roku 2012 dołączyła do wychowawców p. Żaneta Patrzałek, a p. Mariola Kumor otrzymała pełny etat w szkole jako nauczyciel matematyki.

   Wszyscy wymienieni pracownicy to doświadczona kadra pedagogiczna, która nie szczędzi wysiłków, aby wychować młodzież najlepiej jak potrafi. Nie tylko nadzoruje ich zachowanie, pilnuje porządku i dyscypliny, ale także pomaga, radzi i wspiera. Internat jest dzięki nim nie tylko miejscem bezpiecznym, ale także ośrodkiem twórczej pracy. Każdy młody człowiek może się rozwijać i pogłębiać swoje zainteresowania. Oprócz zajęć obowiązkowych np. nauka własna, mogą oni uczestniczyć w sekcjach i kołach zainteresowań takich jak: 

 • Sekcja Kulturalno- Oświatowa
 • Sekcja Żywieniowa
 • Sekcja Sportowa
 • Kółko Matematyczne
 • Koło Młodego Europejczyka
 • Dzień Chłopaka
 • Dzień Nauczyciela
 • Otrzęsiny
 • Andrzejki
 • Wigilię
 • Walentynki
 • Dzień Kobiet
 • Pożegnanie maturzystów

Ponadto uczniowie mają możliwość korzystania z pomocy wychowawców przy odrabianiu lekcji i przygotowywaniu się do zajęć jak również z pomocy koleżeńskiej. Mają czynny wpływ na życie w internacie np. Sekcja Żywieniowa uczestniczy w planowaniu posiłków, samorząd organizuje dyskoteki i inne imprezy rozrywkowe.

            Wychowawcy czuwają nad tym, aby dni nie były monotonne i ograniczały się tylko do obowiązków szkolnych. Organizują szereg atrakcyjnych imprez, które stanowią już tradycję i na stałe wpisały się w szkolny kalendarz. Co roku organizuje się:

Niektóre imprezy są obchodzone bardzo uroczyście. Należą do nich Wigilia i pożegnanie maturzystów.

Podczas Wigilii wychowankom i pracownikom towarzyszą wówczas zaproszeni goście: dyrekcje szkół i ojcowie franciszkanie ? katecheci. Wszyscy gromadzą się przy wspólnym stole podczas posiłku, oglądając przygotowane przez młodzież jasełka, dzieląc się opłatkiem i słuchając kolęd. Zawsze dodatkową atrakcją jest Mikołaj, który rozdaje wszystkim prezenty.

Wzruszające i równie uroczyste jest pożegnanie opuszczających internat maturzystów. To oni są w tym dniu honorowymi gośćmi, którym towarzyszą dyrekcje szkół i wychowawcy. Główni bohaterowie imprezy obdarowywani są upominkami w formie maskotek, kwiatów i obowiązkowo wierszy o sobie. Młodsi koledzy przygotowują część artystyczną, a cała impreza kończy się uroczystą kolacją.

Bardzo widowiskowe są coroczne otrzęsiny nowo przyjętych mieszkańców internatu jak również nowych wychowawców. Oprócz walorów rozrywkowych impreza ta ma na celu zintegrowanie nowych wychowanków z dotychczasowymi, wzajemne, lepsze poznanie się, nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni.

Oprócz wspólnych imprez uczniowie mają wiele okazji do zdrowej rywalizacji. Mogą zmierzyć się w międzyszkolnych turniejach i konkursach np. turniej szachowy, rozgrywki w tenisa stołowego czy piłkę nożną.

Przeważnie jednak wychowawcy starają się tak organizować życie wychowanków, aby pogłębiać integrację pomiędzy OHP a pozostałą częścią młodzieży. Przykładami tej współpracy są organizowane wspólne wycieczki krajoznawcze, rajdy i spotkania przy ognisku. Dzięki nim wszyscy mieszkańcy internatu czują się jedną wspólną zintegrowaną społecznością. 

Nieodłącznym elementem pracy wychowawczej stał się udział w akcjach charytatywnych. Młodzież od dwóch lat pełni dyżur przy ?Koszu dla najbiedniejszych? zachęcając ludzi do, jakże potrzebnych dzisiaj, gestów dobrej woli. Organizowane były także kiermasze bożonarodzeniowe, na których sprzedawane były stroiki i ozdoby świąteczne wykonane przez wychowanków i wychowawców. Dochody, z tego przedsięwzięcia zostały przeznaczane na potrzeby Domu Dziecka w Winiarach. W ten sposób nasi uczniowie uczą się dzielić z potrzebującymi i stają się otwarci na potrzeby innych.

W roku ubiegłym zorganizowane zostały warsztaty wikliniarskie. Spotkały się z dużym zainteresowaniem. Ich efektem były piękne kosze na kwiaty, które są dumą ich twórców, a ponadto poprawiają wygląd estetyczny obiektu. Każdy może je oglądać i podziwiać. Czas spędzony na warsztatach, był okazją do pożytecznego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

            Wysiłki wychowawców wspierane są przez inne instytucje, które mają wpływ na wychowanie młodego pokolenia. Na uwagę zasługuje współpraca     z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zwłaszcza od czasu, gdy ma ona siedzibę w pomieszczeniach wydzielonych w budynku internatu. Zawsze możemy liczyć na szybką pomoc psychologa lub pedagoga. Niezdecydowani korzystają z poradnictwa zawodowego. Ponadto utrzymywany jest stały kontakt z pedagogiem szkolnym, Komendą Policji, Opieką Społeczną, pielęgniarką szkolną. Służą oni pomocą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji problemowych, uświadamiają młodzież i udzielają potrzebnych informacji.

            Internat współpracuje nie tylko z lokalnymi instytucjami. Od kilku lat naszym partnerem jest Uniwersytet Warszawski. W okresie wakacyjnym zamieszkują u nas studenci tejże uczelni odbywający praktyki w okolicy Pińczowa. Korzyść z tego jest obopólna. Młodzi ludzie mają zadbane i czyste miejsce zamieszkania a internat obok istotnych korzyści materialnych ma zapewnioną promocję i reklamę w różnych miejscowościach Polski, z których studenci pochodzą. Jak dotąd obie strony są usatysfakcjonowane tym przedsięwzięciem.

            Ażeby jednak zachęcić uczniów i studentów do zamieszkania w internacie, konieczne są stałe starania o jego estetyczny wygląd i jak najlepsze wyposażenie. Dlatego sukcesywnie przeprowadzane są prace remontowe i upiększające. Częściowo została odnowiona zewnętrzna elewacja, wymieniono okna i drzwi wejściowe. Przyczyniło się to nie tylko do poprawy wyglądu obiektu, ale przede wszystkim sprawiło, że budynek ma lepszą izolację termiczną. Dodając do tego wymianę pieca centralnego ogrzewania, remont pomieszczeń sanitarnych na pierwszym piętrze, osiągnęliśmy zadowalające efekty, poprawiające znacznie warunki. Ponadto stale doposażone są sale mieszkalne. Ostatnio zakupiono wiele nowych mebli, wymieniono firany i zasłony. Zakupiono nowe naczynia i sprzęt przeznaczony na doposażenie kuchni i stołówki. Dużym osiągnięciem było wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczniów i zapewnienie im dostępu do Internetu, z którego mogą korzystać w każdej sali mieszkalnej. Warunkiem jest tylko posiadanie własnego komputera. 

            Wszystkie te działania zmierzały do jednego celu: stworzenia bezpiecznego, wygodnego, estetycznego miejsca do nauki i wypoczynku. Mając już takie miejsce, prowadzone muszą być działania promocyjne. Do nich należy udział w zeszłorocznych I Targach Edukacyjnych zorganizowanych przez naszą szkołę. Ich celem było podanie rzetelnych informacji na temat internatu (warunków mieszkaniowych, imprez, kół zainteresowań itp.), a także zachęta i przekazanie, że decyzja o zamieszkaniu tutaj jest trafna, a pobyt tutaj niewiele różni się od tego ?u mamy?.

W roku 2013 wymieniono całą   instalację   centralnego ogrzewania   co spowodowało znaczną   poprawę   warunków   mieszkaniowych.

Galeria Internatu 

                                                                                                                  

                                                                       Opracował: Leszek Sobieraj

 

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
maj 2024
pwścpsn
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
2028742
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Do zeszłego tyg.
W tym miesiącu
W zeszłym m-cu
Wszystkie dni
67
310
67
2026256
9968
9951
2028742

Your IP: 44.200.86.95
Server Time: 2024-05-27 05:39:23
Visitors Counter
Dzisiaj jest
Poniedziałek
27 maja 2024
Imieniny obchodzą
Beda, Izydor, Jan, Juliusz, Lucjan, Magdalena, Radowit
Do końca roku zostało
219 dni

logo cke

odnośnik,jpg

 

BIP
Powered by Joomla!®. Developed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.

J.H. zszpinczow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.